กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84ฯ Thairathwittaya84 SCHOOL     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


NO ! GIFT POLICY

 

งดรับ งดให้ของขวัญ

More...
NO ! GIFT POLICY

รับสมัครนักเรียนใหม่ 2565

 

More...
รับสมัครนักเรียนใหม่ 2565

ITA 2565

 

ใสสะอาด ปราศคอร์รัปชั่น ยึดมั่นธรรมภิบาล

More...
ITA 2565
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   แผนกลยุทธ์ฯ ระยะ 4 ปี
   แผนปฏิบัติการโรงเรียน
   SAR ปีการศึกษา 2564
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   ข้อมูลการบริหารและพัฒนาบุคลากร
   การดำเนินเพื่อป้องกันการทุจริต / เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   รายงานผลการดำเนินงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
   การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 
เอกสาร คู่มือ
    คู่มือการให้บริการ
    หลักเกณฑ์เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล
    คู่มือการปฏิบัติงาน
    กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
    คู่มือ/คำแนะนำการร้องเรียน
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน DMC
    ระบบสารสนเทศ E-MIS
    โรงเรียนสุจริต
    DLTV
    SchoolMIS
    ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
Breaking News
  Latest News

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      13 คน

สถิติเดือนนี้:   132 คน

สถิติปีนี้:        12582 คน

สถิติทั้งหมด: 21724 คน

 


ข้อมูลครูและบุคลากร

 

ที่

ชื่อ

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษาสูงสุด/วิชาเอก

ประจำชั้น/กลุ่มสาระที่สอน

นายธนวรรธน์  ธะนะคำมา

ผู้อำนวยการ

ศษ.ม. บริหารการศึกษา

-

นางสาวปรีญานุช  บุศราคำ

รองผู้อำนวยการ

ศษ.ม. บริหารการศึกษา

-

นายวุฒิโชติ  ไชยทุม

ครูชำนาญการพิเศษ

กศ.ม บริหารการศึกษา

ประจำชั้นม.๑/๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางเพ็ญศรี  ไขยทุม

ครูชำนาญการพิเศษ

ศษ.ม. ภาษาอังกฤษ

ประจำชั้นม.๑/๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวประภาพร  สุขพูล

ครูชำนาญการพิเศษ

ศษ.ม. การประถมศึกษา

ประจำชั้นม.๒/๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวมะลิวรรณ์  ภูแช่มโชติ

ครูชำนาญการพิเศษ

ศษ.ม. บริหารการศึกษา

ประจำชั้นป.๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางบูชิตา  จันทร์สิงโท

ครูชำนาญการพิเศษ

ศษ.ม. บริหารการศึกษา

ประจำชั้นม.๑/๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

นางวันวิสาข์  เพลียเฮียง

ครูชำนาญการพิเศษ

ค.ม. บริหารการศึกษา

ประจำชั้นป.๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอรวรรณ  พะมณี

ครูชำนาญการ

กศ.ม. บริหารการศึกษา

อนุบาล ๓ ปฐมวัย

๑๐

นางขวัญตา กุลเสรี

ครู

ศศ.บ. ปฐมวัย

อนุบาล ๑ - ๒ ปฐมวัย

๑๑

นางสาวสุภาวดี  คงอุ่น

ครู

ศษ.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

ประจำชั้นป.๖/๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๒

นางสาววิภาพร  งอยกุดจิก

ครูชำนาญการ

ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน(วิชาเฉพาะการสอนคณิตศาสตร์)

ประจำชั้นป.๓/๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

๑๓

นางสาวธัษชา  อินทะโสม

ครู

ศษ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ประจำชั้นป.๕/๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

๑๔

นางสาวดุจฤดี  ประเสริฐศิลป์พลมา

ครู

ศศ.บ. คณิตศาสตรศึกษา

ประจำชั้นป.๖/๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

๑๕

นายธนินท์  วดีศิริศักดิ์ 

ครู

ศศ.บ. คณิตศาสตรศึกษา

ประจำชั้นม.๒/๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

๑๖

นางสาวธมนันท์  สร้อยมณี

ครู

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ประจำชั้นม.๑/๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๗

นายศุภวัสดิ์  โคตรทุม

ครู

ค.บ. ภาษาไทย

ประจำชั้นป.๕/๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

๑๘

นางฉัตรนภา แก่นแก้ว

ครู

ศษ.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

ประจำชั้น ป.๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๙

นางสาวสุพัฒตา นุประสิทธิ์

ครูผู้ช่วย

ศศ.บ. ภาษาไทย

ประจำชั้นป.๓/๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

๒๐

นางสาวพิชยดา  เฉลิมแสน

ครูผู้ช่วย

กศ.บ. ภาษาไทย

ประจำชั้น ม.๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

๒๑

นายธนกฤต  แลฟเฟอร์ที

ครูผู้ช่วย

ค.บ. ภาษาอังกฤษ

ประจำชั้นม.๓/๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

๒๒

นางสาวอุทัยวรรณ  พรมลี

ครูพี่เลี้ยง

เด็กพิการ

ค.บ ภาษาอังกฤษ

ประจำชั้นป.๓/๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

๒๓

นางสาวดารุณี แก้วบุญเรือง

พนักงานราชการ

คณิตศาสตร์

ประจำชั้นป.๑/๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

๒๔

นางเสาวนีย์ นันสมบัติ

ครูชำนาญการพิเศษ

ศศ.บ.ภาษาไทย

ประจำชั้นป. ๑/๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

๒๕

นางสาวนิรมล  พรหมโท

ธุรการโรงเรียน

วท.บ. คอมพิวเตอร์

-

๒๖

นายธวัชชัย พัชรธนเพ็ญ

นักการภารโรง

ม.๖

-

๒๗

นางพรรณี สุโคตร

นักการภารโรง

ม.๖

-

 

 
 
 
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่