กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84ฯ Thairathwittaya84 SCHOOL     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


NO ! GIFT POLICY

 

งดรับ งดให้ของขวัญ

More...
NO ! GIFT POLICY

รับสมัครนักเรียนใหม่ 2565

 

More...
รับสมัครนักเรียนใหม่ 2565

ITA 2565

 

ใสสะอาด ปราศคอร์รัปชั่น ยึดมั่นธรรมภิบาล

More...
ITA 2565
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   แผนกลยุทธ์ฯ ระยะ 4 ปี
   แผนปฏิบัติการโรงเรียน
   SAR ปีการศึกษา 2564
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   ข้อมูลการบริหารและพัฒนาบุคลากร
   การดำเนินเพื่อป้องกันการทุจริต / เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   รายงานผลการดำเนินงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
   การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 
เอกสาร คู่มือ
    คู่มือการให้บริการ
    หลักเกณฑ์เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล
    คู่มือการปฏิบัติงาน
    กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
    คู่มือ/คำแนะนำการร้องเรียน
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน DMC
    ระบบสารสนเทศ E-MIS
    โรงเรียนสุจริต
    DLTV
    SchoolMIS
    ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
Breaking News
  Latest News

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      13 คน

สถิติเดือนนี้:   132 คน

สถิติปีนี้:        12582 คน

สถิติทั้งหมด: 21724 คน

 


ประวัติหน่วยงาน

๑.๑     ประวัติสถานศึกษา

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ตั้งเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๑ โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดโนนศิลา บ้านสำราญ จึงใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ครูใหญ่ชื่อ นายคง คลังทอง ต่อมาวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ จึงได้ย้ายมาอยู่ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน ครูใหญ่ ชื่อนายศิลป์ (หนู) สิมมาทัน

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนประชาบาล ตำบลสำราญ (สำราญประชาอุทิศ) โดยคำอนุมัติของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาทางราชการได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนบ้านสำราญ (สำราญประชาอุทิศ) เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๕ แต่โรงเรียนอยู่ในเขตบริการหลายหมู่บ้าน จึงได้เปลี่ยนชื่อว่า โรงเรียนบ้านสำราญ-เพี้ยฟาน ต่อมาทางราชการ โดยมติของคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔  (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ตามหนังสือสั่งการ    ที่ ศธ. ๑๔๑๒.๐๑ / ๑๖๑๘ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕

นายกำพล วัชรพล ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ สปช. (อาคารไทยรัฐ) ขนาด 8 ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง  มูลค่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาท)และมูลนิธิไทยรัฐมอบเงินให้โรงเรียน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อให้จัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาไทยรัฐวิทยา ๘๔ ตามหนังสืออนุญาตที่ ต. ๒๑๒/๒๕๓๖ อนุญาต ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕

ปีการศึกษา ๒๕๓๕ ได้รับอนุญาตจากทางราชการให้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จัดการศึกษา ๓ ระดับ คือ ระดับชั้นอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   

ปีการศึกษา ๒๕๓๖ กรมวิชาการได้คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่ตั้งศูนย์พัฒนากิจกรรม การเรียนการสอนภาษาไทยและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของเขตการศึกษา ๙

ปีการศึกษา ๒๕๔๗  ได้รับรางวัลเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานดีเด่นระดับประถมศึกษาระดับกลาง

ปีการศึกษา ๒๕๔๘  ได้รับงบประมาณจากพระอาจารย์สำราญ ธรรมธุโร วัดป่าธรรมอุทธยาน สร้างหอสมุดสวัสดิมงคลนุสรณ์ ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว  ๓๐  เมตร  เป็นเงิน  ๑,๒๐๐,๐๐๐  บาท(หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ได้รับรางวัลโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) องค์การมหาชน เมื่อวันที่ ๒๒  มกราคม   ๒๕๕๖

ปีการศึกษา ๒๕๕๓  นายเกษม  โสภา ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) และเกษียณอายุราชการมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ปีการศึกษา ๒๕๕๙  นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) จนถึงปัจจุบัน

 
 
 
1).
ดูขนาดภาพจริง
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่