กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84ฯ Thairathwittaya84 SCHOOL     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก

More...
จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   แผนกลยุทธ์ฯ
   SAR ปีการศึกษา 2562
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียน  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการ ...

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      6 คน

สถิติเดือนนี้:   238 คน

สถิติปีนี้:        1389 คน

สถิติทั้งหมด: 2224 คน

 

กิจกรรม "การเปิดชั้นเรียน (Open class)"ระดับสถานศึกษา


เมื่อ [2020-09-14 23:31:43]
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๒:๐๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "การเปิดชั้นเรียน (Open class)"ระดับสถานศึกษา
ตามที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ได้ดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อเนื่องโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มาเป็นระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา จึงได้มีการจัดกิจกรรม “เปิดชั้นเรียน (Open class)” ระดับสถานศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์คือ ๑.เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนภายใต้โครงการฯคือ นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) และวิธีการแบบเปิด (Open approach) ๒.เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพในระดับสถานศึกษา ๓.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จากชั้นเรียน ที่มีบริบทใกล้เคียงกัน ซึ่งการจัดกิจกรรม ครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางโครงการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ ๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) จำนวน ๒๑ คน ๒.ผู้แทนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน อาจารย์สาขาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๓.ศึกษานิเทศก์ ๔.ข้าราขการครูและบุคลากรจากโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๑ และในโครงการฯ ๕.ผู้ปกครองนักเรีียน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลสำราญ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายรังสฤษฎิ์ ธนะภูมิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด รับฟังคำกล่าวรายงานจาก นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ต่อจากนั้นเป็นการการแนะนำแผนการจัดการเรียนรู้ โดยทีมเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และแนวทางในการสังเกตชั้นเรียน โดยผู้แทนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถัดจากนั้นเป็นกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ตามกระบวนการการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ สอนโดย คุณครูธนินท์ วดีศิริศักดิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) สำหรับกิจกรรมสุดท้ายคือ การสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โดย นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) รับหน้าที่ดำเนินรายการ โดยมีผู้ร่วมสะท้อนผลได้แก่
๑. นายธนินท์ วดีศิริศักดิ์ ครูผู้สอน
๒. นางสาววิภาพร งอยกุดจิก ตัวแทนทีมเขียนแผน
๓. นายศุภสวัสดิ์ โคตรทุม ผู้สังเกตจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ปลาภาษาไทย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)
๔. นางปาริชาติ สอนโก่ย โรงเรียนหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ตัวแทนครูผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน อาจารย์สาขาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1).

ดูขนาดภาพจริง
2).

ดูขนาดภาพจริง
3).

ดูขนาดภาพจริง
4).

ดูขนาดภาพจริง
5).

ดูขนาดภาพจริง
6).

ดูขนาดภาพจริง
ที่มา:  คลิกที่นี่